Labtest ( NOD ) persulfaat - ISCO

Ja, ik wil een labtest ISCO laten uitvoeren (tevens prijsinformatie)>>

Persulfaat is een krachtige oxidator. Persulfaat is iets minder krachtig dan Fentons Reagens, maar blijft in de bodem wel veel langer stabiel en dus langer werkzaam. Persulfaat blijft – afhankelijk van de condities – tot drie maanden actief in bodem. Fentons Reagens blijft maximaal twee dagen actief in de bodem.

Voor een goede werking moet persulfaat worden geactiveerd. Dit kan op drie manieren:

  • Met een hoge pH (>pH 11);
  • Met een temperatuurverhoging (> 45 graden Celcius);
  • Met een katalysator (tweewaardig ijzer);

Bij onze labtesten gaan wij uit het activeren met een hoge pH. Mocht dit niet mogelijk zijn door een te hoge buffercapaciteit, dan zal er gebruik worden gemaakt van een katalysator (ijzer).

Buffertest ( Persulfaat )

Om persulfaat met een hoge pH te activeren moet de pH in de bodem worden verhoogd tot 11. Een parameter die hiervoor van belang is, is de buffercapaciteit van de bodem. De buffercapaciteit  is het vermogen van de bodem om het toegevoegde loog  te neutraliseren. Als de buffercapaciteit van de bodem erg hoog is, is veel loog vereist om de pH van de bodem voldoende te verhogen (> 11) om door pH geactiveerde persulfaat in te kunnen zetten. Bij een hoge buffercapaciteit is het mogelijk om te kiezen voor het activeren met een katalysator waarbij de pH niet verhoogd hoeft te worden. Om de buffercapaciteit te bepalen wordt het monster uit het veld getitreerd met verdund loog waarbij continue de pH wordt gemeten. Zo wordt een titratiecurve uitgewerkt waaruit de buffercapaciteit wordt bepaald.

Bepaling NOD (Persulfaat)

 Persulfaat is een krachtige maar niet selectieve oxidator. Dit betekent dat het reageert met allerlei andere verbindingen in de bodem zoals bijvoorbeeld gereduceerde metalen en organische stof. Deze eigenschap van de bodem wordt de matrixbehoefte of de natural oxidant demand (NOD) van de bodem genoemd. De bodemmatrix bepaald voor een significant deel de hoeveelheid oxidant die minimaal ingezet moet worden om een goed saneringsrendement te behalen. Middels een oxidatieproef in het lab wordt bepaald hoeveel oxidant nodig is om in deze bodem de NOD te 'overwinnen' en een goed oxidatierendement voor de verontreiniging te bereiken.

De NOD is vaak van doorslaggevend belang is voor het ontwerp en de kostenraming van insitu chemische oxidatie. Onderstaand vereenvoudigd rekenvoorbeeld laat het oxidantverbruik zien om alleen de NOD te ‘overwinnen’.

 

Te behandelen bodemvolume            NOD (gr/kg)      Theoretisch oxidantverbruik

 (m3)                                                         (gr /kg bodem) bodemmatrix (kg oxidant)

10*10*10                                                          1                      1650

10*10*10                                                          5                      8250

10*10*10                                                         10                    16.500

 

100*100*10                                                      1                      165.000

100*100*10                                                      5                      825.000

100*100*10                                                    10                    1.650.000

 

Afbraaktest (Persulfaat )

Om te bepalen welke hoeveelheid oxidant nodig is worden de monsters gesplitst en er zal vervolgens (ongeveer) 1x, 2x, 3x en 4x de stoichiometrische hoeveelheid aan toe worden gevoegd. Tevens wordt er een blanco-monster ingezet.

Na de laatste toediening van reagentia worden alle reactoren minimaal 14 dagen op  kamertemperatuur ongemoeid gelaten om de oxidant uit te laten reageren. Daarna wordt aan de reactoren een stof toegevoegd om de reactie te stoppen. Vervolgens worden er deelmonsters genomen voor de analyses op de verontreinigingsparameters in een extern laboratorium. Door de resultaten van de analyse op de verontreinigingsparameters en de hoeveelheid oxidant uit te zetten een grafiek kan bepaald worden hoe effectief de chemische oxidatie is en welke hoeveelheid oxidant ingezet moet worden om het gewenste effect te behalen. Tevens worden in het lab van HMVT metingen gedaan om het gehalte ijzer in oplossing, eventueel restant persulfaat, de pH , de temperatuur en de redox potentiaal indicatief vast te stellen.

Uitvoering

De labtesten zullen worden uitgevoerd in ons proeflab op onze vesting te Ede (NL). De testruimte is ingericht voor het uitvoeren van labonderzoek voor bijvoorbeeld chemische oxidatie en het bepalen van geochemische parameters zoals de buffercapaciteit van grond en grondwater. Daarnaast kunnen er op lab-schaal saneringstechnieken worden getest. Technieken die op labschaal getest kunnen worden zijn onder andere  chemische oxidatie, zuivering met UV en waterstofperoxide, anaërobe biologische afbraak, ionenwisselaars, katalytische oxidatie, precipitatie, zandfiltratie, koolfiltratie, strippen, flocculatie en coagulatie (zware metalen en cyanide).

Deze testruimte is voorzien van voorzieningen zoals een zuurkast zodat er veilig gewerkt kan worden met zuren, basen en vluchtige verontreinigingen. Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek beschikt over een milieuzorgsysteem (ISO 14001).

De chemische analyses worden uitbesteed aan een sterlab gecertificeerd laboratorium.

Aanlevering monsters

In verband met de reproduceerbaarheid adviseren wij minimaal 2 monsters in te zetten per te onderscheiden laag.

In verband met het splitsen in verschillende deelmonsters dient één monster te bestaan uit:

  • Minimaal 2 kg (natte) grond en 2 liter grondwater;

 

Kosten en opdrachtverlening

Via deze link kunt u de kosten zien voor de labtest en opdracht verlenen. Wij hebben standaardprijzen voor:

  • het pakket minerale olie, PAK, BTEX
  • het pakket VOCl

Neem contact op met ons als u voor andere verontreinigingen een test wilt laten uitvoeren.

Contactpersonen: Egbert Jansen, Frank Pels of Ted Vendrig 

 

Ja, ik wil een labtest ISCO laten uitvoeren (tevens prijsinformatie)>>

Deel deze inhoud op