HMVT rond grondwatersanering ENKA terrein succesvol af

Home> Bodem> projecten> HMVT rond grondwatersanering ENKA terrein succesvol af

De bodem onder het voormalig bedrijfsterrein van Enka in Ede is gedurende de tientallen jaren van bedrijfsvoering verontreinigd geraakt. De verontreinigingen betroffen zware metalen, chloorfenolen en gechloreerde oplosmiddelen. Het Enka-terrein wordt herontwikkeld naar een aantrekkelijk woongebied. Voor het mogelijk maken van de herontwikkeling is eerst een omvangrijke grondsanering uitgevoerd. Vervolgens is een start gemaakt met de sanering van het grondwater. De omvang van het te saneren gebied was ca. 300 meter lang en 200 meter breed.

Samen met Vink zijn er veelbelovende resultaten behaald en is het terrein succesvol gesaneerd. Harold van Buren, bedrijfsleider bij Vink Aannemingsmaatschappij B.V. “Voor dit project hadden we de specialistische kennis nodig van HMVT. Na een paar goede gesprekken hadden we een concreet stappenplan met uiteindelijk een prachtig resultaat. Hiervoor was goede afstemming nodig. Het oppompen en zuiveren van het water was de taak van HMVT, de infiltratievoorziening de onze. Dit verliep erg soepel.”

Ontwerp en doel grondwatersanering

De aanpak van de grondwatersanering op het ENKA-terrein heeft bestaan uit het onttrekken van verontreinigd grondwater en de infiltratie van het gezuiverde grondwater. Het oorspronkelijke saneringsplan voorzag in het installeren van 2 onttrekkingsbronnen waaruit een waterstroom met een debiet van 2 maal 50 m3/uur zou worden opgepompt. HMVT heeft een optimalisatie voorgesteld op het plan. De door ons voorgestelde aanpak voorziet in het aanbrengen van 30 onttrekkingsbronnen op verschillende diepteniveaus. Hierdoor kan het verontreinigde grondwater veel gerichter uit de bodem worden verwijderd. De waterstroom kon zo ook beperkt worden tot  40 m3/uur. Het onttrokken water is na zuivering teruggebracht in de bodem via 8 infiltratiebronnen en infiltratiedrains. Het doel van de grondwatersanering  op het ENKA terrein is het dusdanig reduceren van de verontreinigingen zodat de grondwaterkwaliteit significant verbetert en tegelijkertijd geen verdere verspreiding van de verontreinigingen optreedt (=stabiele situatie).

Sanering en herontwikkeling op elkaar afgestemd

Bij de herontwikkeling van het Enka-terrein zijn de herontwikkeling en sanering op elkaar afgestemd. Na uitvoering van de grondsanering door Vink B.V. zijn de systemen voor de grondwatersanering gelijk aangebracht. De bronnen en leidingen voor de grondwatersanering zijn in het openbare gebied aangelegd. Hierna kon direct worden gestart met het bouwen van woningen. Tevens is de waterzuivering geplaatst in een gebied dat pas als laatste herontwikkeld werd. Door al deze maatregelen kon de herontwikkeling van het gebied snel ter hand worden genomen, niet gehinderd door de grondwatersanering.

Zuivering van het onttrokken grondwater

De zuivering van het onttrokken grondwater is uitgevoerd op basis van precipitatie-coagulatietechniek. Hierbij wordt eerst de zuurgraad van het onttrokken grondwater aangepast waardoor de zware metalen uit het grondwater neerslaan. Door vervolgens een flocculant toe te voegen, ontstaan er ‘vlokken’ waarin de verontreinigingen zijn geconcentreerd. De vlokken zijn in bassins van de zuivering bezonken. Het gezuiverde water is via zandfilters weer terug de bodem in geleid. Zo is er in de bodem een circulatiesysteem gecreëerd waarbij de grondwaterkwaliteit steeds verder werd verbeterd.

De grondwatersanering is uitgevoerd en afgerond in de voorspelde 5 jaar. Op dit moment wordt gemonitord of er sprake is van een stabiele eindsituatie in het grondwater. De resultaten zien er zo veelbelovend uit dat er inmiddels is begonnen met de ontmanteling van de zuiveringsinstallatie. Gedurende de uitvoering van de grondwatersanering is het gehele Enka-terrein opnieuw ontwikkeld met behoud van industrieel erfgoed en met honderden woningen. De slimme combinatie van saneren en herontwikkelen heeft geresulteerd in een mooie nieuwe wijk voor de gemeente Ede.