Meer informatie?

Heeft u vragen over onze waterzuiveringstechnieken? Of wilt u snel een oplossing voor uw waterprobleem?

Team Manager

Paul Verhaagen

(+31) 6 118 60 806

Nature based waterzuivering

HMVT is een specialist in het biologisch zuiveren van grond- en proceswater verontreinigd met complexe verontreinigingen. Een van de methodieken die wij hiervoor gebruiken zijn  Constructed Wetlands. Waterzuivering met een helofytenfilter is niet nieuw, het wordt al zeer regelmatig toegepast voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het zuiveren van meer complexe chemische verontreinigingen in Constructed Wetlands is echter een vak apart. Denk hierbij aan zeer zorgwekkende stoffen als benzeen, oliën, gechloreerde koolwaterstoffen, zware metalen en opkomende verontreinigingen zoals medicijnresten.

HMVT heeft unieke ervaring in het combineren van grondwaterbeheerssystemen en zuiveren van het verontreinigde water in een Constructed Wetland. Er is een toenemende behoefte om in het kader van gebiedsgerichte aanpak van grondwater en voorkomen van verspreiding, de vrijkomende waterstromen op natuurlijke wijze te zuiveren en te integreren in het landschap. Zo worden kosten en energie bespaard. De voordelen van Nature Based waterzuivering door middel van Constructed Wetlands zijn evident:

  • Besparing op investeringskosten voor complexe bovengrondse waterzuiveringsinstallaties.
  • Constructed wetlands vragen nauwelijks energie, die bovendien volledig natuurlijk kan worden opgewekt in door zon en wind.
  • Geringe onderhoudskosten.
  • Fraaie inpassing in het bestaande landschap, geen visuele hinder

Onderzoek & Ontwerp
Uiteraard dient een ontwerp van een  Constructed Wetland solide te zijn.. Aspecten zoals afbraakmechanisme en afbraaksnelheid van de verontreinigingen, functioneren zowel in zomer als winter, ruimtebeslag zijn alle onderdeel van het ontwerpproces. Speciaal voor het zuiveren van meer complexe verontreinigingen hebben wij in eigen huis een ontwerpmodule ontwikkeld waarin wij vooraf kunnen inschatten óf zuivering van een bepaalde verontreiniging kansrijk is en wat vervolgens de dimensies van de Wetland moeten zijn. Voor het oplossen van complexe vragen  werken wij samen met Deltares.

Pilot Unit
Om helemaal zeker te zijn van een oplossing kunnen wij desgewenst ook het te behandelen water testen in onze (mobiele) testinstallatie. Wij hebben de beschikking over een containerized miniatuur wetland waarin wij de zuivering van het te behandelen water onder geconditioneerde omstandigheden op pilot schaal kunnen testen. Dit installatie kan ook worden ingezet op de projectlocatie.

Realisatie, beheer & instandhouding
Na ontwerp en eventueel testen van de Constructed Wetland, kunnen wij deze uiteraard ook voor u aanleggen, het onderhoud en de milieukundige begeleiding voor u verzorgen.

Gerelateerde projecten