Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Projectmanager

Ted Vendrig

(+31) 6 513 19 482

ted.vendrig@hmvt.nl

Oxidatie van dampen

Home> Lucht> Oxidatie van dampen

Dampstromen kunnen uiteraard ook oxidatief gereinigd worden. Voor oxidatie bestaan vele verschillende technieken of systemen, maar feitelijk is er de keuze uit twee hoofdsmaken waar wij bij HMVT gebruik van maken: Klassieke thermische oxidatie bij hoge temperatuur en Katalytische oxidatie bij lage temperatuur. 

Klassieke oxidatie bij hoge, normale verbrandingstemperatuur kan plaatsvinden, variërend van een fakkelsysteem tot een gesloten verbrandingsinstallatie waarbij de verbranding in een verbrandingskamer plaatsvindt. In geval van de laatste systemen kan verbranding qua energieverbruik geoptimaliseerd worden door toepassing van warmtewisselaars en/of regeneratieve verbrandingskamers.

Katalytische oxidatie
Bij katalytische oxidatie worden de dampen bij lagere temperatuur “volledig” geoxideerd door het toepassen van een katalytisch materiaal. Er is minder steunbrandstof nodig en bovendien kan een katalytisch oxidatieproces in de praktijk al gauw autotherm bedreven worden. Het voordeel van oxidatieprocessen is dat de verwijderingsrendementen vrijwel volledig kunnen zijn. Echter, bij oxidatieprocessen zijn ook een aantal aandachtspunten in acht te nemen. 

Oxidatieve processen werken optimaal bij bepaalde range aan influent-concentraties, zodanig dat sprake kan zijn van een autotherm proces. Als de concentraties te laag zijn, is veel steunbrandstof nodig. Als de concentraties te hoog zijn, kan juist weer sprake zijn van een gevaarlijk en explosief mengsel.

Bij aanwezigheid van gechloreerde koolwaterstoffen dient men beducht te zijn voor de vorming van dioxines. In geval van normale, hoge temperatuur oxidatie dienen de uitkomende dampen door middel van quenchen (koelen met water) zeer snel afgekoeld te worden om dioxine-vorming te voorkomen. Bij katalytische oxidatie treedt geen dioxine-vorming op, mits de influentconcentraties aan gechloreerde koolwaterstoffen gemaximaliseerd zijn.

In alle gevallen geldt bij katalytische oxidatie dat het van belang is dat geen katalysatorgiffen in de te verwerken dampstroom aanwezig zijn.

Koude plasma
Enkele jaren terug hebben wij samen met de Technische Universiteit Eindhoven een demonstratie luchtzuiveringsunit ontwikkeld op basis van luchtzuivering, door middel van gepulste koude plasma. Deze technologie is in staat om een breed scala aan dampen te verwerken, variërend van fijnstof tot koolwaterstoffen, ammoniak en zwavelhoudende verbindingen.