Mobiele afvalwaterzuivering Rotterdam

Home> Water> projecten> Mobiele afvalwaterzuivering Rotterdam

Uitdaging
Bij een bedrijf in Rotterdam is door HMVT een mobiele afvalwaterzuivering geplaatst. De tijdelijke installatie was nodig in verband met de reparatie aan de bestaande behandelinstallatie. Om het bedrijfsproces te kunnen continueren en te kunnen blijven voldoen aan de juiste parameters om het afvalwater te lozen op riolering, is door HMVT een tijdelijke installatie ontworpen, geïnstalleerd en technisch/inhoudelijk bedreven.

Oplossing
Voordat de tijdelijke installatie op locatie is geïnstalleerd, hebben wij in ons proeflab eerst de zuivering van het afvalwater op bench-scale getest. Tijdens deze testen is gecheckt welke toeslagstoffen de beste resultaten geven en wat de juiste dosering is. Op basis van deze testen is de full-scale installatie ontworpen, bestaande uit een coagulatie/flocculatie unit, een zandfilter en twee in serie geschakelde nat actief koolfilters.

In de tijdelijke zuiveringsinstallatie werden de afvalstoffen bewerkt met chemicaliën, waardoor de afvalstromen splitsten in olie, water en slib. Het slib werd ingedikt en verder verwerkt bij gespecialiseerde verwerkers. Ook de olie werd elders verder verwerkt of ingezet als brandstof. Het gezuiverde water werd nabehandeld met de twee actief koolfilters. Na analyse werd het water geloosd op het riool.

Resultaat

De tijdelijke installatie heeft een aantal maanden goed gefunctioneerd. De klant kon haar bedrijfsprocessen voortzetten en de lozingsnormen werden behaald.