Eind januari is HMVT begonnen met de in-situ sanering van een grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) in Montpellier. De verontreiniging in het grondwater heeft een omvang van enkele hectares en is aanwezig op een diepte van 8 tot 15 meter. Voor de sanering is gekozen voor een volledige in-situ benadering: verontreinigd grondwater wordt opgepompt en ontdaan van zwevende delen zoals zand. Vervolgens wordt aan het water een oxidant toegevoegd. Hierna wordt het water weer geïnfiltreerd in de bodem. De keuze voor deze werkwijze is gebaseerd op de specifieke geohydrologie van de locatie, de wens tot het minimaliseren van de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater en een zo gering mogelijk verbruik van oxidant.

Voor het project zijn in totaal 13 rijen met onttrekking- en infiltratiefilters aangebracht loodrecht ten opzichte van de grondwaterstroming. Door afwisselend uit een rij filters te onttrekken en in de volgende rij te infiltreren te infiltreren wordt de hele verontreiniging behandeld. De sanering is gestart in het gebied waar de hoogste gehalten aan verontreiniging aanwezig zijn en verplaatst zich vervolgens stroomafwaarts.

Voor het mogelijk maken van deze werkwijze zijn speciale mobiele pompunits gebouwd. Deze pompunits kunnen al naar gelang de voortgang van de sanering eenvoudig worden verplaatst over de grondwaterverontreiniging. Zo zijn we verzekerd van een efficiënte en gerichte sanering. De sanering van de hele grondwaterverontreiniging zal tussen de 1 en 1,5 jaar gaan duren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Paul Verhaagen.

Beroemde Antwerpse badboot
De eerste kantoorboot aan de Napoleonkaai in Antwerpen is een restant van de beroemde Antwerpse Badboot. De Badboot werd tot 2015 gebruikt als openbaar zwembad. Het zinken van het zwembad, gelegen op het bovendek, heeft ervoor gezorgd dat de Badboot niet langer kon blijven bestaan. Een Antwerps reclamebureau besloot het horeca-gedeelte van de boot te kopen en er het eerste drijvende kantoor in Vlaanderen van te maken. En met succes.

Uitdaging
Onze collega’s van Wegrosan/HMVT in België hadden nog nooit eerder een waterzuiveringsproject uitgevoerd op een boot. En net zoals bij vrijwel ieder project kregen ze ook tijdens dit project te maken met meerdere uitdagingen. Allereerst moest het water conform de Vlaamse normen gezuiverd worden. Dit betekent dat het afvalwater van het drijvende kantoor aan bepaalde eisen moest voldoen om het te mogen lozen. Daarnaast was er op de boot slechts een klein oppervlak beschikbaar voor de installatie. De ruimte op het dek was beperkt en de toegang tot het ruim hield met een opening van 90 x 110 centimeter niet over. Daarbij moest het systeemontwerp rekening houden met de stabiliteit van de boot. Tot slot moest de afvalwaterzuivering bestand zijn tegen variabele belastingen: een piek op werkdagen en geen afvalwater in het weekend.

Oplossing
Alleen een septische put is niet voldoende om aan al deze randvoorwaarden te voldoen. De meest voor de hand liggende oplossingen waren daarom de aanleg van een actief slibsysteem of een belucht rietveld. Hierbij viel de keuze op een belucht rietveld (een systeem dat overigens ook op het gezonken deel van de badboot actief was) en actiefkoolfiltratie. Dit is vergelijkbaar met het concept Constructed Wetlands wat wij in Nederland al actief inzetten bij waterzuiveringsprojecten. Het is een filter dat kan worden ingepast in bestaande watergangen. Hierin worden zuurstofrijke en zuurstofarme zones gevormd waardoor de verontreiniging op een biologische wijze wordt afgebroken. Het voordeel hiervan is dat er geen bovengrondse zuivering en er weinig energie nodig is om het water te zuiveren. De actiefkoolfiltratie werd als extra zuiveringsstap geïnstalleerd om een gedeelte van het gezuiverde water te hergebruiken voor het spoelen van de toiletten. We maakten deze afweging omdat dit systeem sterke variaties in belasting aankan én een zeer goed zuiveringsrendement kent. Daarnaast neemt een belucht rietveld relatief weinig ruimte in en is het energiezuiniger dan een actief slibsysteem. Wat voor de opdrachtgever ook meetelde, is dat het rietveld bijdraagt aan de groene looks van de kantoorboot.

Na een succesvol concept van een belucht rietveld, ging WeGroSan/hmvt echter nog een stap verder door een gedeelte van het gezuiverde water te recupereren. Het effluent van het rietveld op de boeg wordt geloosd op het dok. Het effluent van het rietveld op de achtersteven wordt opgevangen in de zes watertanks voor de toiletten. Na bewerking door het actiefkool-filter is dit water geschikt voor het spoelen van de toiletten. De wasbakken en de keuken blijven aangesloten op het leidingwater dat periodiek vanaf de wal wordt aangeleverd. Op deze manier wordt het grootste deel van het afvalwater gezuiverd en via de toiletten hergebruikt; de rest wordt geloosd. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing van leidingwater.

Resultaat
Het afvalwaterrecuperatiesysteem op de kantoorboot werd dit jaar in gebruik genomen. Uit de eerste bemonsteringen blijkt dat het geloosde effluent ruimschoots onder de toegestane normen zit. Het biologisch zuurstofverbruik (BZV) ligt met < 3mg/l ver onder de norm van 25 mg/l. En hetzelfde geldt voor het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) van 59 mg/l (norm: 125 mg/l) en de zwevende stoffen 13 mg/l waar 60 mg/l de norm is. Het beluchte rietveld toont hiermee aan een zeer effectief systeem te zijn voor de zuivering van afvalwater. In combinatie met actief-koolfiltratie, waarmee gezuiverd water hergebruikt kan worden voor laagwaardige toepassingen, is deze optie interessant op plekken waar geen waterleiding aanwezig is, waar strenge normen
moeten worden behaald en waar weinig ruimte is. Eén nadeel is er (nog) wel: de relatief lange terugverdientijd van deze investering. Maar zolang groen, slim en een hoog zuiveringsrendement doorslaggevend is in de afweging, blijkt het beluchte rietveld in alle opzichten de meest logische keuze.

Dit project is een goed voorbeeld van onze werkwijze. Wij gaan altijd op zoek gaan naar een passende oplossing die aansluit op de wensen van de klant en past bij de omgevingsfactoren van een situatie. Benieuwd wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

 

Uitdaging
Bij een bedrijf in Rotterdam is door HMVT een mobiele afvalwaterzuivering geplaatst. De tijdelijke installatie was nodig in verband met de reparatie aan de bestaande behandelinstallatie. Om het bedrijfsproces te kunnen continueren en te kunnen blijven voldoen aan de juiste parameters om het afvalwater te lozen op riolering, is door HMVT een tijdelijke installatie ontworpen, geïnstalleerd en technisch/inhoudelijk bedreven.

Oplossing
Voordat de tijdelijke installatie op locatie is geïnstalleerd, hebben wij in ons proeflab eerst de zuivering van het afvalwater op bench-scale getest. Tijdens deze testen is gecheckt welke toeslagstoffen de beste resultaten geven en wat de juiste dosering is. Op basis van deze testen is de full-scale installatie ontworpen, bestaande uit een coagulatie/flocculatie unit, een zandfilter en twee in serie geschakelde nat actief koolfilters.

In de tijdelijke zuiveringsinstallatie werden de afvalstoffen bewerkt met chemicaliën, waardoor de afvalstromen splitsten in olie, water en slib. Het slib werd ingedikt en verder verwerkt bij gespecialiseerde verwerkers. Ook de olie werd elders verder verwerkt of ingezet als brandstof. Het gezuiverde water werd nabehandeld met de twee actief koolfilters. Na analyse werd het water geloosd op het riool.

Resultaat

De tijdelijke installatie heeft een aantal maanden goed gefunctioneerd. De klant kon haar bedrijfsprocessen voortzetten en de lozingsnormen werden behaald.

Onderstaande presentaties zijn gehouden tijdens AquaConsoil 2019 (Antwerpen)

Grondwater is een kostbare natuurlijke hulpbron. Grondwater is gemakkelijk op te pompen, goedkoop en in overvloed aanwezig.  Dit is echter aan het veranderen: het grondwater wordt langzaam grijs. De grondwaterkwaliteit wordt negatief beinvloed door tientallen jaren van industriele en agrarische activiteiten. In verschillende (drink)waterbronnen is de grondwaterkwaliteit al gezakt tot onder de norm. Dit betekent dat aanvullende zuiveringsstappen nodig zijn om het water te kunnen gebruiken voor industriele processen of drinkwater. Dit heeft serieuze – financiele – gevolgen voor de gebruikers. In onderstaande presentaties wordt nader ingegaan op de oorzaken, de partijen die hiervan hinder ondervinden en mogelijke oplossingen voor het probleem van het vergrijzende grondwater.

Probleem

Het probleem wordt voornamelijk veroorzaakt door industriele en agrarische activiteiten. Een aantal specifieke bronnen van verontreiniging zijn:

  • Het gebruik van meststoffen en pesticiden door boeren;
  • de residuen van medicijnen, hormonen, micro-plastics en Telfon coating via de riolering;
  • Oude stortplaatsen
  • andere bodemverontreinigingen die niet (volledig) zijn verwijderd;

Door de stroming van het grondwater migreren de verontreinigingen en veroorzaken ze  na verloop van tijd een achteruitgang van omvangrijke en nog steeds groeiende volumes grondwater. Dit proces wordt nog versterkt door activiteiten in de ondergrond zoals koud-warmte opslagsystemen (ATES), die de afsluitende lagen perforeren en de verspreiding van verontreinigingen bevorderen.

Toen het milieubewustzijn zich aan het eind van de vorige eeuw ontwikkelde, werden veel succesvolle programma’s uitgevoerd om het grondwater te beschermen. Bodem- en grondwatersanering en emissiebeperkingen hebben daartoe bijgedragen. Er zijn plannen gemaakt voor slimme combinaties van activiteiten zoals koude/warmteopslag (ATES) geïntegreerd met grondwatersanering. Vanwege de hoge kosten van  bodemsanering werden echter niet veel acties ondernomen. Daadwerkelijke herstel- en beschermingsmaatregelen van het grondwater werden verstoord door beleidswijzigingen; op papier werden oplossingen (natuurlijke afbraak, gebiedsgericht grondwaterbeheer) bedacht, maar in werkelijkheid werden de grondwaterproblemen niet opgelost. Hierdoor wordt ons grondwater grijs. In onderstaande presentatie wordt deze problematiek toegelicht.

Presentatie Nanne Hoekstra (Deltares)

Partijen

De drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partijen die te maken hebben met het grijs grondwaterprobleem. Zij gebruiken voor een groot deel grondwater voor de productie van drinkwater.  Maar ook voedsel- en drankbedrijven gebruiken grondwater in grote volumes voor hun producten. Hun waterputten bevinden zich vaak in industriële gebieden waar de grondwaterkwaliteit al is beïnvloed. Zij beginnenzich te realiseren dat het grondwater niet langer vanzelfsprekend een gemakkelijk verkrijgbare, goedkope en betrouwbare bron is voor het productieproces. Nieuwe soorten vervuiling zoals pesticiden en medicijnen, andere ondergrondse activiteiten (zoals WKO) en periodes van droogte zijn acute bedreigingen voor hun grondwaterwinningen. Hoe gaan ze hiermee om? Welke keuzes maken ze? In onderstaande presentatie wordt deze problematiek toegelicht.

Presentatie Han Teunissen (Arcadis):

 

Oplossingen

Welke oplossingen zijn er? Kunnen we het grondwater echt beschermen en is het nog steeds mogelijk om de gevolgen te herstellen? Conventionele saneringsoplossingen zijn beschikbaar, maar vanwege de omvang van de te behandelen volumes grondwater is dit erg kostbaar en zorgt het voor (vanwege het energieverbruik) veel CO 2 -emissies. Er zijn echter ook betaalbare oplossingen. In onderstaande sessie wordt in detail gekeken naar de ontwikkeling van biologische sanering van het grondwater op basis van constructed wetlands.

Hoe werkt dit en wat hebben recente projecten ons geleerd? Waarom is dit een haalbare en betaalbare oplossing om verontreinigd grondwater te behandelen?

Met deze biologische aanpak kan de verdere vergrijzing van het grondwater worden tegengegaan op een kosteneffectieve en energie-efficiënte manier. In onderstaande presentatie zijn de resultaten van drie in Nederland toegepaste wetlands opgenomen. Ook de kosten van een dergelijke wetland worden behandeld. Deze projectvoorbeelden laten zien dat wetlands een veelbelovende en betaalbare methode zijn voor grondwatersanering. De wetlands kunnen goed worden geintregreerd in de (groene) inrichting van het stedelijk gebied.De drie case-studies worden hieronder kort beschreven en worden in de presentatie nader toegelicht:

  1. Op een met VOCl verontreinigd terrein in Amersfoort is een traditionele bodemsanering uitgevoerd bestaande uit een ontgraving gevolgd door pump&treat met een zuivering met een striptoren. Dit systeem werd vervangen door een grondwateronttrekking met een windmolen en een zuivering met een wetland Hierdoor werden de jaarlijkse kosten van de sanering sterk teruggebracht. De energierekening ging naar nul. Per (tetrachlooretheen) wordt volledig afgebroken. Dit is middels uitgebreide monitoring aangetoond.
  2. In het centrum- en stationsgebied van Zwolle is zijn meerdere VOCl pluimen aaanwezig. Deze pluimen stromen naar de drinkwaterwinning ‘Het Engels Werk’ bij de rivier De IJssel. Om de verontreiniging af te vangen (interceptie) is een grondwateronttrekking en een wetland als zuivering aangelegd. Het water wordt tevens gebruikt voor verwarming en koeling van een gebouw.
  3. In Doorn is een grote VOCl pluim aanwezig in het grondwater veroorzaakt door een chemische wasserij. Bij Huis Doorn – de voormalige residentie van de (laatste) Duitse Keizer Wilhelm II – is een tweetraps wetland aangelegd. De historische waarde van de site (nationaal monument)  leidde tot een complex ontwerpproces in nauw overleg met de landschaparchitect. Onder water is
    is een anaerobe reactor geïnstalleerd voor de biologische afbraak van Per en Tri.  De rest van de gracht is ingericht voor de afbraak van Cis en VC. Via een stuw wordt het gezuiverde water geloosd op oppervlaktewater.

We komen het allemaal wel eens tegen, RSX bestanden. Het ene bedrijf werkt met bestekssoftware waarmee dergelijke (.RSX) bestanden effectief kunnen worden ingelezen, en andere bedrijven, tsja, typen die de inschrijfstaat over? Het soms wat mysterieus ogende bestandsformaat is de fundering van ieder bestek.

Er zijn een aantal webdiensten bekend die diensten leveren voor het omzetten van RSX bestanden. Maar toch voelt dat altijd wat vreemd, je upload het bestek, en je krijgt er iets voor terug, meestal een PDF. Is het niet veel handiger om dat in eigen beheer te kunnen?

Zeker. Dat dachten we bij HMVT ook. Daarom zijn we maar eens wat dieper gaan neuzen in dat mysterieuze bestand. Of eigenlijk waren we gaan neuzen in het mysterieuze RSU bestand, want daar begon onze handzame tool ooit mee. Tot het RSX bestand kwam, en die tool nutteloos was. En wat bleek? De RSX zat veel simpeler in elkaar! Zo simpel, dat we het deze keer zonder macro’s af konden om van de brij van letters een ordelijk begin van een inschrijfstaat te maken.

Nu stellen we de tool ook beschikbaar voor onze aannemende collega’s. Alles wat je nu nog nodig hebt, is een RSX bestand, notepad/kladblok, een excel, deze tool, en misschien nog wat handigheid om de staat verder zo te layouten dat deze aansluit bij jullie eigen huisstijl!

We raden aan het bestand altijd vanaf deze locatie te downloaden. Zo weet je altijd zeker dat je de nieuwste versie hebt! Oude versies zullen steeds beschikbaar blijven, zodat je nooit gedwongen wordt je eigen aanvullingen te herschrijven.

Succes met deze tool, en je mag ons altijd feedback geven op dit stukje gereedschap.

Door dit bestand te downloaden, gaat u automatisch akkoord met onderstaande disclaimer.

RSX-naar-staat-versie-1-2 blanco

RSX naar staat versie 1-2 met voorbeeld

Update maart 2017: het bleek dat de raamcontract bestekken met fictieve posten niet goed gingen. Ook hier hebben we naar gekeken, en de volgende versie is daaruit gekomen. Let op, de beide formats zijn nog niet door elkaar te gebruiken!

Update juli 2019: blijkbaar blijft het CROW het format van raambestekken wijzigen. we zijn ermee bezig om hiervoor een update uit te brengen.

Update juli 2019-2: het bleek dat bij een site update de downloads verdwenen zijn. de basis versies zijn weer toegevoegd, alleen die met het voorbeeld nog niet.

Update september 2019: Er zijn weer een blanco versie en een versie met voorbeeld beschikbaar gemaakt.

RSX naar staat versie 1_1 _raamcontract_

Opmerking:

Het blijkt dat de converter (nog) niet goed werkt met raambestekken / raamcontracten. Zodra hier een afdoende werkende versie van is, zullen we deze hier plaatsen. Hetzelfde kan mogelijk gelden voor beeldbestekken en andere varianten anders dan het “klassieke” bestek. Mogelijk treden ook problemen op bij extreem lange bestekken. Geef hier gerust feedback over via het in de converter vermelde e-mailadres.

Disclaimer:

Hoewel dit bestand met de grootste zorg is samengesteld, is het gebruik van dit gratis bestand uw eigen verantwoordelijkheid. HMVT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere kosten die voorkomen uit het downloaden en/of gebruiken van dit bestand, al dan niet veroorzaakt door fouten in dit bestand. HMVT heeft geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting betreffende het verhelpen van fouten of het verwijderen van het bestand naar aanleiding van eventuele (deel)fouten.

Het bestand mag naar believen voor eigen gebruik worden aangepast. Het is echter niet toegestaan dit bestand opnieuw te publiceren of door te geven, danwel door te verkopen. We verzoeken vriendelijk altijd door te verwijzen naar de website van HMVT om een nieuw exemplaar van dit bestandje te bemachtigen. Ook het aanpassen van dit bestand voor eigen publicatie of verkoop is niet toegestaan, alsook het gebruiken van de techniek uit dit bestand, waar dit hetzelfde doel heeft als dit bestand zelf: het omzetten van RSX bestanden.

Uitdaging
Door de storm van oktober 2013 is een zwembad vervuild geraakt met o.a. bladeren en overige onopgeloste organische bestanddelen. Hierdoor is het water licht verkleurd (lichtbruin). Het verwijderen van het water uit het zwembad is niet mogelijk omdat het zwembad zal gaan drijven. Het water dient dus gezuiverd te worden middels recirculatie.

Oplossing
Middels een labopstelling is getracht te zoeken naar een systeemkeuze om het zwembadwater dusdanig te zuiveren dat deze weer helder wordt, vrij van onopgeloste bestanddelen en kleur.

Resultaten
Gebleken is dat het filteren van het zwembadwater middels zakkenfilters weinig effect heeft gehad op de aanwezige onopgeloste bestanddelen. Het lijkt er zelfs op dat er na filtering méér onopgeloste bestanddelen in het water aanwezig waren. Het vermoeden bestaat dat door de filtering, de grotere ‘onopgeloste organische bestanddelen’ uiteen gevallen zijn in meerdere kleine onopgeloste bestanddelen. Daarnaast zijn testen gedaan met UV/peroxide. De behandeling met UV/peroxide lijkt wel de goede oplossing te bieden. Na behandeling van het water dat eerst gefilterd was met een 25 µm filter, is het water behandeld met UV/peroxide in de waterstroom waarbij er een ontkleuring is waargenomen van het zwembadwater.

Uitdaging
In Zwolle worden geïnstalleerde bioreactoren in treinstellen van een spoorvervoerder ingepland voor reiniging. De vrijkomende waterstromen bij deze reiniging worden geloosd, maar bevatten nog veel onopgeloste bestanddelen. De opdrachtgever heeft voornemens om deze waterstroom te reinigen alvorens te lozen, maar het afvalwater afkomstig uit de opvangtank van de reinigingsinstallatie bevat veel onopgeloste bestanddelen en bovendien is nog een grote hoeveelheid biologische activiteit aanwezig (concentraties van BZV, CZV en ammonium gebonden stikstof).

Oplossing
Dit onderzoek dient een beeld te geven van mogelijkheden om de (afval)waterstroom, afkomstig van de bioreactoren, te zuiveren en te beheersen. HMVT heeft in opdracht van Oranjewoud onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling en bezinkbaarheid van een afvalwaterstroom. Middels bezinkproeven en duurproeven in de testruimte van HMVT te Ede zijn de bezinkeigenschappen van het afvalwater onderzocht.

Resultaten
Gebleken is dat de bezinkeigenschappen van het slib goed zijn. Er vindt binnen een korte periode van 5 minuten al een afscheiding van 70% van het ingezette volume als waterige laag boven de bezonken sliblaag plaats. Dit betekent dat het slib zich als relatief grote deeltjes in het water bevindt. Op grond van de eigenschappen van het slib en de aanvullende bezinkproeven op het slib wordt geadviseerd om een mechanisch scheiding middels een zeefbochtfilter of zeefbandfilter te hanteren. Deze filters zorgen voor het afscheiden van het slib uit de biobak van het transportwater waarmee het slib uit de biobak is verwijderd.

Uitdaging
In 2015 en 2016 heeft HMVT, in opdracht van Sweco België, een renovatieproject van een waterzuiveringsinstallatie uitgevoerd. Het ging hier over grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE.

Oplossing
Het project omvatte de uitbreiding en renovatie van de waterzuiveringsinstallatie op het terrein van Vesta Terminal Antwerp. Deze installatie heeft een capaciteit van 30m3/uur en is gelegen in een ATEX omgeving.

Resultaten
Naast het uitbreiden van de beton verharding en de opstelplaats is ook een ontijzeringsstap geïmplementeerd (oxidatietank met Ph-meting, loogdosering en coagulansdosering). Daarnaast is de werking van de continue zandfilter, de plaatbeluchters en de oliewaterafscheiders geoptimaliseerd, is er een vochtafscheider en heater op de luchtstroom geplaatst en zijn luchtkanalen op de ventilatoren van de plaatbeluchters geïnstalleerd. Er is voor dit project een tweede waterzijdige aktief koolfilter geplaatst en de werking van de waterzijdige actief koolfilters is geautomatiseerd. Het plaatsen van temperatuur- en zuurstofmetingen in de bestaande oliewaterafscheider voor hemelwater (Ex-zone 0) t.b.v. persoonlijke bescherming, het plaatsen en aansluiten van ventieleilanden voor de gestuurde kleppen en het volledig vernieuwen van de elektrische kast en sturing van de zuiveringsinstallatie behoren tot de acties die zijn uitgevoerd. Tot slot zijn ook het leidingwerk (HDPE elektrolassen), de bekabeling en kabelgoten volledig vernieuwd. 

Uitdaging
In 2017 heeft HMVT, in samenwerking met Wegrosan, voor een farmaceutisch bedrijf een ontijzeringsinstallaties gebouwd en geëxploiteerd voor het gebruik van grondwater als proceswater. Het grondwater had een ijzerconcentratie van 10 tot 15 mg/l.

Oplossing
Om de ijzerconcentratie in het grondwater terug te dringen, zijn twee zandfilters in parallel met een capaciteit van 15 m3/uur ontworpen en ingezet. Het traject bestond uit de volgende acties:

– Plaatsen van een influent- en effluentbuffer
– Installeren van frequentie gestuurde influent en effluentpomp, debiet- en drukmeters
– Plaatsen en aansluiten van een dubbele zandfilter met beluchtingstank
– Het monteren van alle leidingwerk (PVC en HDPE)
– Plaatsen van gestuurde kleppen voor automatische werking
– Plaatsen en monteren van een sturingskast met een geïntegreerde PLC
– Bekabeling van de volledige installatie
– Plaatsen van een continue ijzermeting voor bewaking van het effluent
– Exploitatie van de installatie.Resultaten
HMVT heeft een installatie gerealiseerd die 24 uur per dag, zeven dagen per week volcontinu belast wordt. De bedrijfszekerheid van de installatie is meer dan 95%. De Effluentconcentratie is < 0.1mg/l ijzer.

Uitdaging
Het Guldensporencollege in Kortrijk gebruikte tot 2010 diep grondwater voor sanitaire toepassingen. Als gevolg van een verbod op het gebruik van dit diepe grondwater, heeft HMVT in samenwerking met Wegrosan, de bestaande boorputten volgens de regels buiten gebruik gesteld.

Oplossing
Via een boorput van 22 meter diepte wordt het grondwater met een instelbaar debiet opgepompt en behandeld in een automatisch terugspoelbare ontijzeringsinstallatie en een onthardingsunit. Via een bestaande buffertank wordt het behandelde grondwater naar de verschillende afnamepunten gebracht. De grondwaterzuiveringsinstallatie werkt volledig autonoom en werd op maat ontworpen voor plaatsing in de kelder van het schoolgebouw.Resultaten
HMVT heeft, in samenwerking met Wegrosan, de bestaande boorputten volgens de regels buiten gebruik gesteld. En een compleet nieuwe waterwinning gerealiseerd. Met deze investering bespaart het Guldensporencollege jaarlijks zo’n 2.400 m3 leidingwater.