Industriële processen zijn vaak niet gelijkmatig over een werkdag of werkweek gelijkmatig verdeeld. Als gevolg hiervan zien wij dat emissiedampen ook niet als één constante concentratie vrijkomen, maar dat deze vaak pieken en dalen laten zien.

Pieken afvlakken: ‘Peak Shaving’

Om organische koolwaterstofdampen zo effectief mogelijk te kunnen verwerken is het de kunst een eventuele zuivering niet op de maximale pieken te hoeven dimensioneren. Zeolieten kunnen in dat geval als een soort van ‘peak shaver’ worden ingezet. Net als actief kool of een alifatische wasvloeistof, kunnen zeolieten heel goed dampen adsorberen en ook weer desorberen. Zeolieten hebben daarbij als voordeel dat ze inherent explosie/brandveilig zijn. Dit werkt volgens onderstaand principe:

Concentreren

Bij HMVT zetten wij zeolieten ook regelmatig in om laaggeconcentreerde organische dampstromen te concentreren om deze vervolgens efficiënter te kunnen behandelen. Bij dit proces worden de dampstromen qua debiet verlaagd waardoor een hogere concentratie ontstaat. Dit doen wij bijvoorbeeld om vervolgens de dampen autotherm te kunnen oxideren met een katalytische oxidatie-unit. Dit proces kan er als volgt uit zien:

De procesdampen worden gereinigd door middel van het zeolietfilter, over een deel van het ‘concentratorwiel’. Wanneer dit deel van het zeoliet verzadigd raakt, wordt automatisch doorgeschakeld naar een nieuw, vers deel van het concentratorwiel en wordt het beladen zeoliet gedesorbeerd en behandeld, bijvoorbeeld met een katalytische oxidatie-unit.

Mobiele Zeoliet Testunit

Zeolieten zijn er in verschillende uitvoeringen. Aangezien iedere locatie haar eigen ‘dampprofiel’ kent, is het in voorkomende gevallen verstandig een juiste zeoliet te kiezen. HMVT beschikt over een Mobiele Zeoliet Testunit waarmee wij op locatie ad- en desorptie testen kunnen uitvoeren met drie verschillende typen zeolieten. Wij beschikken tevens over FID bemonster/meetapparatuur waarmee semi-continue de resultaten van de pilot test vastgelegd kunnen worden. De resultaten kunnen worden gebruikt ter dimensionering van de Peak Shaver en/of Concentratorwiel.

Meer informatie?

Neem contact op met Michiel Hennink of Marco van den Brand

HMVT is een nauw betrokken partner bij de dampreiniging van Delta Glass in Tholen. Delta Glass in Tholen is producent van gegoten acrylaatplaten die onder meer worden gebruikt voor vensters voor caravans, trailers, boten, reclame-uitingen, screens voor brommers, scooters, etc. Bij het bedrijfsproces komen dampstromen vrij die voornamelijk methylmethacrylaat (MMA) bevatten. Vanwege de specifieke geur van de vrijkomende dampstromen was dampreiniging noodzakelijk. Onlangs heeft HMVT de verwerkingsinstallatie voor de MMA-dampstroom geleverd en opgestart. Graag nemen we u mee in het werkproces.

Onderzoek

In 2017 is HMVT in opdracht van Delta Glass een onderzoek gestart naar de zuiveringsmogelijkheden van de dampen die bij het bedrijfsproces van Delta Glass vrijkomen. Op basis van een eerste screening zijn vervolgens op pilotschaal twee oplossingen op locatie getest: 1. Het wassen of scrubben van de dampen en 2. Katalytische oxidatie van de dampen. Tijdens deze pilottesten heeft HMVT ook in- en effluentmetingen verricht ter controle van de zuiveringsrendementen, onder meer met behulp van monstername en analyses in laboratoria en on-site metingen met een FID-analyzer.

Resultaten

De emissieonderzoeken hebben geresulteerd in een selectie van katalytische oxidatie als meest geschikte zuiveringstechniek voor de MMA-dampen. Om de grillige influentpieken af te vlakken, is tijdens pilotproef de voorschakeling van een zeolietfilter zeer succesvol gebleken. Op basis van de positieve zuiveringsresultaten in de pilot heeft Delta Glass besloten om over te gaan op aanschaf en installatie van een dergelijke damp-zuiveringsinstallatie: zeolietfiltratie met nageschakelde katalytische oxidatie-unit.

Installatie

De dampzuiveringsinstallatie is begin juli 2019 geïnstalleerd en opgestart. Sindsdien functioneert de installatie naar volle tevredenheid. De installatie is volledig geautomatiseerd en past haar debiet en atmosferische bij-verdunning aan op de inkomende concentraties. De inkomende dampen hebben een flow van ca. 500 m³/uur. Het voorschakelde zeolietfilter vlakt de grillige pieken in deze dampstroom netjes af, waardoor ook de katalytische oxidatie-unit zonder problemen vrijwel autotherm tussen een debiet van 500 en 1.100 m³/uur opereert.

Energiezuinig & stikstofvrij

Een groot voordeel van de autotherme werking is dat deze zuivering vrijwel geen energie vraagt. Een ander groot voordeel van een katalytisch oxidatieproces is dat er geen NOx wordt geproduceerd. Gezien de huidige stikstofproblematiek is dat een groot voordeel.

Milieu-investeringsaftrek

De aanschaf van een dergelijke installatie komt in aanmerking voor een MIA (Milieu-investeringsaftrek). Delta Glass heeft inmiddels een goedkeuring van het RVO ontvangen voor een milieu-investeringsaftrek van 27% op de totale aanschafskosten.

Vervolg?

De nieuwe installatie wordt in de nieuwe omgevingsvergunning opgenomen. Delta Glass voldoet volledig aan de hoge emissie-eisen voor vluchtige koolwaterstoffen.

“Wij zijn als Delta Glass erg tevreden over de installatie en het verloop van het project. Omdat we niet precies wisten welke techniek voor ons geschikt was, hadden we de mogelijkheid om eerst met een testinstallatie aan de slag te gaan. Zo hebben we eerst een opstelling met een wastoren getest, maar daarin bleken alleen goed wateroplosbare stoffen te absorberen. Vervolgens hebben we een katalystische oxidatie in een testopstelling geplaatst. Dat gaat heel eenvoudig: de unit bevindt zich in een container en kan makkelijk buiten op stelconplaten worden geplaatst en worden aangesloten op onze schoorsteen. Uit de testen bleek het MMA met een rendement van 99 % te worden afgevangen uit de dampstroom. De reactor bleek voor onze situatie iets te groot te zijn, zodat we bij aanschaf voor een kleinere hebben gekozen. Uiteindelijk was dat een goede beslissing. De unit werkt geheel autonoom, verbruikt geen energie en de stank is geheel verdwenen.

De uitvoering van de testen en het verdere verloop van het project lag in handen van HMVT. Zij zijn heel pragmatisch aan het werk gegaan en hebben de testen naar tevredenheid uitgevoerd. Aan de hand van de testresultaten hadden we ook een goed gevoel dat we bij aanschaf de juiste keuze maakte. Dat is ook gebleken.

Iedereen is tevreden. De milieutoezichthouder ziet de luchtemissie drastisch afnemen, de omgeving is tevreden omdat de stank verdwenen is, de productie heeft er geen omkijken aan, de installatie verbruikt nauwelijks electriciteit en een investeringsaftrek van 27% op de gehele installatie stemt ook het hoofdkantoor tevreden.”

Mark Bierens, Managing director Delta Glass

Meer informatie?

Bent u geïnspireerd door dit voorbeeld en wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen met uw emissievraagstuk? Neem dan gerust contact op met Marco van den Brand.

We komen het allemaal wel eens tegen, RSX bestanden. Het ene bedrijf werkt met bestekssoftware waarmee dergelijke (.RSX) bestanden effectief kunnen worden ingelezen, en andere bedrijven, tsja, typen die de inschrijfstaat over? Het soms wat mysterieus ogende bestandsformaat is de fundering van ieder bestek.

Er zijn een aantal webdiensten bekend die diensten leveren voor het omzetten van RSX bestanden. Maar toch voelt dat altijd wat vreemd, je upload het bestek, en je krijgt er iets voor terug, meestal een PDF. Is het niet veel handiger om dat in eigen beheer te kunnen?

Zeker. Dat dachten we bij HMVT ook. Daarom zijn we maar eens wat dieper gaan neuzen in dat mysterieuze bestand. Of eigenlijk waren we gaan neuzen in het mysterieuze RSU bestand, want daar begon onze handzame tool ooit mee. Tot het RSX bestand kwam, en die tool nutteloos was. En wat bleek? De RSX zat veel simpeler in elkaar! Zo simpel, dat we het deze keer zonder macro’s af konden om van de brij van letters een ordelijk begin van een inschrijfstaat te maken.

Nu stellen we de tool ook beschikbaar voor onze aannemende collega’s. Alles wat je nu nog nodig hebt, is een RSX bestand, notepad/kladblok, een excel, deze tool, en misschien nog wat handigheid om de staat verder zo te layouten dat deze aansluit bij jullie eigen huisstijl!

We raden aan het bestand altijd vanaf deze locatie te downloaden. Zo weet je altijd zeker dat je de nieuwste versie hebt! Oude versies zullen steeds beschikbaar blijven, zodat je nooit gedwongen wordt je eigen aanvullingen te herschrijven.

Succes met deze tool, en je mag ons altijd feedback geven op dit stukje gereedschap.

Door dit bestand te downloaden, gaat u automatisch akkoord met onderstaande disclaimer.

RSX-naar-staat-versie-1-2 blanco

RSX naar staat versie 1-2 met voorbeeld

Update maart 2017: het bleek dat de raamcontract bestekken met fictieve posten niet goed gingen. Ook hier hebben we naar gekeken, en de volgende versie is daaruit gekomen. Let op, de beide formats zijn nog niet door elkaar te gebruiken!

Update juli 2019: blijkbaar blijft het CROW het format van raambestekken wijzigen. we zijn ermee bezig om hiervoor een update uit te brengen.

Update juli 2019-2: het bleek dat bij een site update de downloads verdwenen zijn. de basis versies zijn weer toegevoegd, alleen die met het voorbeeld nog niet.

Update september 2019: Er zijn weer een blanco versie en een versie met voorbeeld beschikbaar gemaakt.

RSX naar staat versie 1_1 _raamcontract_

Opmerking:

Het blijkt dat de converter (nog) niet goed werkt met raambestekken / raamcontracten. Zodra hier een afdoende werkende versie van is, zullen we deze hier plaatsen. Hetzelfde kan mogelijk gelden voor beeldbestekken en andere varianten anders dan het “klassieke” bestek. Mogelijk treden ook problemen op bij extreem lange bestekken. Geef hier gerust feedback over via het in de converter vermelde e-mailadres.

Disclaimer:

Hoewel dit bestand met de grootste zorg is samengesteld, is het gebruik van dit gratis bestand uw eigen verantwoordelijkheid. HMVT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere kosten die voorkomen uit het downloaden en/of gebruiken van dit bestand, al dan niet veroorzaakt door fouten in dit bestand. HMVT heeft geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting betreffende het verhelpen van fouten of het verwijderen van het bestand naar aanleiding van eventuele (deel)fouten.

Het bestand mag naar believen voor eigen gebruik worden aangepast. Het is echter niet toegestaan dit bestand opnieuw te publiceren of door te geven, danwel door te verkopen. We verzoeken vriendelijk altijd door te verwijzen naar de website van HMVT om een nieuw exemplaar van dit bestandje te bemachtigen. Ook het aanpassen van dit bestand voor eigen publicatie of verkoop is niet toegestaan, alsook het gebruiken van de techniek uit dit bestand, waar dit hetzelfde doel heeft als dit bestand zelf: het omzetten van RSX bestanden.

Een bedrijf in Helmond regenereert door middel van destillatie afvalstoffen en oplosmiddelen voor een grote verscheidenheid aan (petro)chemische, industriële klanten. Geregenereerde oplosmiddelen worden opnieuw gebruikt.

Uitdaging
Met het oog op een toekomstige uitbreiding van de regeneratieplant is een upgrade van de damp-verwerkingsinstallatie noodzakelijk om aan de emissierichtlijnen te blijven voldoen. De huidige behandelinstallatie functioneert op haar grenzen en vormt daarmee een belemmering voor toekomstige uitbreiding van de business.

Oplossing
HMVT is gevraagd een afweging te maken van beschikbare dampverwerkingssystemen en te adviseren in een uiteindelijke oplossing. Dit enerzijds op basis van beschikbare emissiegegevens, emissie-eisen en productieprocessen en anderzijds op basis van nader onderzoek op locatie naar de aard en omvang van de dampenstromen alsmede de frequentie waarmee deze vrijkomen bij de verschillende destillatieprocessen van deze klant.

Voor het onderzoek op locatie naar precieze aard, omvang en frequentie van vrijkomende dampen heeft HMVT gedurende meerdere weken emissiemetingen op locatie verricht met behulp van haar mobiele FID-apparatuur. Daarnaast zijn dampmonsters ter analyse in het laboratorium genomen en geanalyseerd.

Resultaat
Het emissie-onderzoek heeft geresulteerd in een duidelijk beeld van de dampen die bij de bedrijfsvoering vrijkomen. Op basis hiervan is in nauwe samenspraak met Remat een conceptuele dampverwerkingsstrategie ontwikkeld voor zuivering van de dampen in de toekomst. Deze zuiveringsstrategie zal achtereenvolgens bestaan uit 1) het afvlakken van de pieken in de damp, 2) het concentreren van de dampen en 3) het reinigen van de dampen. De eerstvolgende stap is het in de praktijk testen van deze oplossingen (pilotproeven).

Uitdaging
Delta Glass in Tholen is producent van gegoten acrylaatplaten die onder meer worden gebruikt voor vensters voor caravans, trailers, boten, reclame-uitingen, screens voor brommers, scooters, etc. Bij het bedrijfs-proces komen dampstromen vrij die in hoofdzaak methylmethacrylaat (MMA) bevatten. Daarnaast kent het bedrijfsproces dampstromen waarin als hoofdcomponenten Butanol en isopropylalcohol (IPA) vrijkomen. Gezien de specifieke geur van de vrijkomende dampstromen bleek dampreiniging noodzakelijk. 

Oplossing
HMVT heeft in 2017 onderzoek verricht naar de zuiveringsmogelijkheden van de dampen die bij het bedrijfsproces van Delta Glass vrijkomen. Op basis van een eerste screening, zijn vervolgens op pilotschaal twee oplossingen op locatie getest: het wassen of scrubben van de dampen en katalytische oxidatie van de dampen. Tijdens deze pilottesten heeft HMVT ook in- en effluentmetingen verricht ter controle van de zuiveringsrendementen, onder meer met behulp van monstername en analyses in laboratoria en on-site metingen met een FID-analyzer. 

Resultaten
De emissie-onderzoeken hebben geresulteerd de selectie van katalytische oxidatie als meest geschikte zuiveringstechniek voor deze dampen. Om de grillige influent-pieken af te vlakken is de voorschakeling van een zeolietfilter zeer succesvol gebleken. Op basis van de positieve zuiveringsresultaten in de pilot heeft Delta Glass besloten om over te gaan op aanschaf en installatie van een dergelijke zuiveringsinstallatie: zeolietfiltratie met nageschakelde katalytische oxidatie-unit.

Ondertussen is de productie van deze unit in volle gang, en hopen wij deze in Q2 te installeren en in bedrijf te stellen.

 

Uitdaging
Uit een vuilwaterkelder in Amsterdam diende 1.000 ton slib verwijderd te worden. Bij het vergistingsproces van het slib zijn grote hoeveelheden H2S en methaangas vrijgekomen, waardoor in de kelder een explosief mengsel ontstaan was. HMVT verzorgde voor haar Partner Reym de ventilatie van de ruimte en de zuivering van de vrijkomende dampen.

Oplossing
Na veel overleg tussen Reym en de klant over de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie), KVGM-aspecten en het zuiveringsproces – gaswassen – heeft de combinatie Reym HMVT de opdrachtgever ervan kunnen overtuigen dat zij de juiste partijen waren voor deze specialistische opdracht.

In februari 2018 startten negen medewerkers van Reym met de werkzaamheden die met vijf kiepende tankwagens op zaterdag en zondag werden uitgevoerd. Drie medewerkers stonden paraat met onafhankelijke adembescherming om te assisteren bij het aan- en afkoppelen van de slangen en andere werkzaamheden waarbij H2S en methaan vrij konden komen.

Ook was er een gaswasser van Reym HMVT aanwezig om het vrijgekomen H2S-gas te reinigen en om de kelder goed te ventileren en onder de explosiegrens te krijgen.

Bij het lossen van de wagens bij ATM stond er een Reym-medewerker gereed om met onafhankelijke adembescherming te assisteren bij het lossen en reinigen van de wagens. Door de kiepende tankwagens op het maximale vacuüm te zetten en daarna de vacuümpomp uit te schakelen is er tijdens het laden geen uitstoot van gassen naar de buitenlucht geweest. In totaal is er 250 ton uit de kelder gehaald en afgevoerd naar ATM.

Resultaten
Door de goede samenwerking tussen de diverse Reym-vestigingen en HMVT is de opdracht veilig, efficiënt en zo milieuvriendelijk mogelijk uitgevoerd, zonder uitstoot van giftige dampen.

Wij zetten al sinds midden jaren ’90 katalytische oxidatie als luchtzuiveringstechniek in, uiteraard afhankelijk van de aard en ernst van de te zuiveren dampstromen. Klassieke verbrandingstechnieken oxideren de dampstromen op een temperatuur van rondom 800 à 900 oC. Bij katalytische oxidatie worden de dampen door middel van een katalysator op een lagere temperatuur geoxideerd, rondom 400 à 500°C. Dit heeft als voordeel dat minder energie nodig is dat er door warmte-uitwisseling tussen in- en uitstromende dampstroom sneller sprake is van een autotherm oxidatieproces. Katalytische oxidatie-units worden vaak ook aangeduid als Katox of Katox-units.

Bij oxidatie van gechloreerde koolwaterstoffen betekent de oxidatie op een lagere temperatuur ook dat er geen gevaar is voor dioxinevorming. Wanneer gechloreerde koolwaterstoffen met een Katox worden behandeld, dienen de vrijkomende zoutzuren geneutraliseerd te worden door middel van een quencher/scrubbing-unit. Als sprake is van sterk fluctuerende pieken in de inkomende dampstroom is het verstandig om voor de Katox een peak-shaver of ‘Glätung’ te plaatsen. Dit kan zijn in de vorm van een zeolietfilter, actief kool filter of een scrubber met wasolie.

Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie.

Dampen die vrijkomen bij bedrijfsprocessen kunnen vaak door middel van gaswassen of scrubben gezuiverd worden. De technologie is in de basis heel simpel: de verontreinigde dampstroom wordt in tegenstroom met de wasvloeistof door een reinigingskolom geleid. Als wasvloeistof kan water of een alifatisch wasmiddel worden gebruikt, een olie als wasvloeistof. Apolaire stoffen zoals (chloor) koolwaterstoffen lossen veel beter op als watervloeistof in olie dan in water. Polaire of goed in water oplosbare dampen kunnen beter met water uit de dampstroom gewassen worden.

Gaswassen wordt ook wel scrubben genoemd. De dampen worden in de wasvloeistof geabsorbeerd. Het rendement van scrubben is sterk afhankelijk van de aard en concentratie van de dampen in combinatie met het type wasmiddel. Op een bepaald moment is het wasmiddel verzadigd en zal weer desorbatie plaatsvinden. Het wasmiddel dient dan door spui/suppletie ververst te worden.

Soms zetten wij alifatische scrubbers ook in als ‘peak-shaver’. Dit is een unit waarbij de pieken in de dampstroom door de scrubber worden geabsorbeerd en in gedempte vorm weer worden afgegeven aan een tweede zuiveringstrap, bijvoorbeeld een katalytische oxidatie-unit.

Ook afhankelijk van het type damp wordt gewassen met zuur of basisch waswater. Of wordt bijvoorbeeld chloorbleekloog gedoseerd om ook oxidatieve werking te bewerkstelligen. Wanneer sprake is van een mix aan dampen kan het zinvol zijn om meertraps-wasunits te installeren.

Uitdaging

Pijpleidingen binnen de petrochemische industrie hebben regelmatig onderhoud nodig. Hierbij gaat de pijplijn uit bedrijf, wordt deze leeg- en schoongemaakt. Tijdens dit leeg- en schoonmaken komen dampen vrij met hoge concentraties aan vluchtige koolwaterstoffen. Deze dampen kunnen niet zomaar in de atmosfeer geloosd worden.

Bij behandeling van deze dampen vormt de zeer hoge concentratiepiek tijdens de start van de dampbehandeling de grootste uitdaging. Tijdens een eerder groot onderhoud aan deze pijpleiding voldeed de tijdelijke dampreinigingsinstallatie niet, met veel overlast richting omwonenden en arbeiders tot gevolg.

Oplossing

Om tot een goede oplossing te komen heeft HMVT samen met haar partner Reym een gefaseerde aanpak voorgesteld en uitgevoerd. Hierbij werden de vrijkomende dampen de eerste uren met een mobiele installatie verbrand en werden de resterende, veel lager geconcentreerde dampen in tweede fase gereinigd met actief kool.

Resultaten

Het resultaat is een zeer geslaagd project waarbij de dampen zonder overlast efficiënt zijn behandeld.