Uitdaging

Eind ’99 heeft HMVT de vraag gekregen hoe een zeer omvangrijke drijflaag onder een bestaande industriële opslaglocatie en pompstation gesaneerd kon worden. De drijflaag bestond uit een combinatie van nafta en diesel en was ontstaan als gevolg van een lekkages in een ondergrondse pijpleiding en opslagtanks. In totaal betrof de drijflaag ca. 1.000 m³ aan product, verspreid over een oppervlak van ca. 23.000 m².

Oplossing

De drijflaag bevond zich onder de bestaande infrastructuur van pompstation, pijpleidingen en opslagtanks. Het bedrijfsproces stilleggen, de installaties slopen en daarna de verontreiniging door ontgraven wegnemen was uiteraard niet mogelijk. Wij hebben dus gekozen voor een in-situ saneringsoplossing. Selectie van de opdrachtnemer was op basis van een combinatie van kwaliteit, garanties en prijs. Op basis van onze praktijkervaring hebben wij geopteerd voor een zeer intensieve aanpak met gecombineerde technieken. De sanering bestond uit drie fasen:

Fase 1

De eerste twee jaar (2001 t/m 2003) is de bulk van de drijflaag verwijderd door middel van Multi Fasen Extractie (MFE), bodemluchtextractie en klassieke grondwateronttrekking. Via de MFE systemen is veruit de meeste drijflaag verwijderd.

De vrijkomende water- en productstroom is gezuiverd via een waterzuivering bestaande uit twee olie/waterafscheiders, een puur product opslagtank, drie striptorens in serie, twee biorotoren in serie, actieve kool en een sedimentvijver. Het gezuiverde water werd geloosd op riool. De installatie had een capaciteit van 25 m³/uur.

Omdat nafta zeer vluchtig is, kwam een groot deel van de verontreiniging in dampvorm vrij. Deze dampen zijn gereinigd met een incinerator met warmtewisselaar met een capaciteit van 6.500 m³/uur.

Fase 2

Na de eerste twee jaar is ook perslucht injectie opgestart. Hierdoor is veel resterende drijflaag die met onttrekking lastig te mobiliseren was, alsnog verwijderd. Tijdens deze fase bleven de andere systemen eveneens operationeel. Deze fase heeft ca. 4 jaar in beslag genomen (2004-2008). Sinds 2008 wordt de helft van de MFE filters gebruikt voor persluchtinjectie. De focus van het project is langzaam veranderd van mobilisatie van product naar stimulatie van de natuurlijke afbraak.

Fase 3

Fase 3 betrof de verwijdering van een diepe drijflaag onder het oorspronkelijke maaiveld (klei). Deze diepe drijflaag is door middel van ontgraving tot 7 m-mv weggenomen (2010).

Resultaten

Sinds de opstart van het project is er middels het in-situ systeem ca. 1.200 ton product verwijderd:

 • 750 ton pure olie/drijflaag
 • 350 ton dampen

Via de diepe drijflaag sanering (ontgraving) is ca. 3.000 ton verontreinigde grond weggenomen. Aan de grondsanering is geen vrachtverwijdering gekoppeld.

Uitdaging

Deze voormalige bedrijfslocatie was ernstig verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen, minerale oliën, asbest en zware metalen. Dit terrein ligt in een binnenstedelijke omgeving en moest in het kader van herontwikkeling gesaneerd worden. De toekomstige bestemming is woningbouw. HMVT heeft het ontwerp van de sanering verzorgd en de uitvoering ervan voor een gegarandeerd resultaat ter hand genomen.

Het project is in 2007 gestart en de actieve saneringsacties waren medio 2009 afgerond. De saneringsdoelen waren als volgt geformuleerd:
Bovengrond: zodanig saneren dat de resultaten voldoen aan ‘wonen met tuin’.
Ondergrond: kernsanering met als resultaat een stabiele eindsituatie.

Oplossing

De minder mobiele verontreinigingen minerale oliën, zware metalen en asbest in de boven- en ondergrond zijn door middel van ontgraving weggenomen. In de ondergrond en het grondwater is de verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen gesaneerd door een combinatie van chemische oxidatie en stimulatie van de natuurlijke afbraak.

De chemische oxidatie is uitgevoerd met behulp van waterstofperoxide conform het Fenton’s reagens principe. We hebben meerder oxidatierondes uitgevoerd. Op sommige deellocaties kon worden volstaan met één oxidatieronde, op andere waren wel vier oxidatieronden nodig.

Nadat we via de chemische oxidatie de bulk van de verontreiniging hebben weggenomen, is de biologische afbraak van de resterende verontreinigingen gestimuleerd door een shock load injectie van koolstofbron: ENNA.

 

Resultaten

Bronlocatie

 • Grondontgraving circa 4000 ton
 • Bemaling en waterzuivering 100 m3/uur (in serie geschakelde strippers) tijdens grondsanering
 • Chemische oxidatie met Fentons Reagens (drie ronden), circa 190 filters
  bodemluchtextractie, circa 60 filters
 • Stimulatie anaerobe biologie, circa 220 filters

Pluim

 • Omvang circa 250.000 m3 bodemvolume, diepte tot 18 m-mv
 • Monitoring gedurende tien jaar
 • Terugvalscenario: biobarrier

Uitdaging

In het najaar van 2010 heeft HMVT drie bioschermen in een VOCl-verontreiniging aangelegd bij Vanderlande Industries in Veghel. De verontreiniging heeft een oppervlakte van circa 5 ha en bevindt zich in het grondwater op een diepte van 5 tot 20 meter. De natuurlijke afbraak van de VOCl-verontreiniging is reeds in een ver gevorderd stadium. De bioschermen bestaan uit ruim 100 injectiefilters en zijn op een diepte van 6, 10, 15 en 20 meter aangebracht in de pluimzone van de VOCl-verontreiniging. De verontreiniging in de bronzone dooft langzaam uit en wordt vooralsnog niet aangepakt.

Oplossing

Voor de biologische sanering is een nieuwe injectie-unit ‘de biostimulator’ in gebruik genomen. HMVT heeft de biostimulator ontwikkeld voor stimulering van de afbraak bij omvangrijke VOCl-verontreinigingen. Met deze innovatieve injectie-unit wordt een emulsie van sojaolie in grote hoeveelheden aangemaakt met grondwater van de locatie. De biostimulator is voorzien van 2 mengtanks van 8 m3 en een speciale mengpomp. Via een brandweerslang wordt de aangemaakte emulsie verpompt over honderden meters naar een verdeelunit op een trailer. Van hieruit wordt de emulsie geïnjecteerd over 10 tot 20 filters tegelijk. Met één injectieronde kan de biologische afbraak van VOCl gedurende circa 5 jaar worden gestimuleerd.

Resultaten

Door toepassing van de biostimulator is HMVT erin geslaagd om de productie- en injectiesnelheid te verdrievoudigen. Stimulering van de afbraak is door deze opschaling nog kosteneffectiever geworden. In circa 2 weken tijd zijn met de biostimulator circa 80 injectiefilters voorzien van 160 m3 substraat. Met de biostimulator kan een kostenreductie van circa 30% worden bereikt bij biologische saneringen.

Uit de procesmonitoring die HMVT uitvoert in Veghel blijkt dat de VOCl-verontreiniging in de bioschermen al sterk is afgenomen in het eerste half jaar. De verwachting is dat in een periode van 5 jaar de concentraties aan VOCl met 80 tot 90% in het scherm gereduceerd kunnen worden. CSO zal de verontreinigingssituatie in het grondwater controleren in het kader van de verificatie. Het uiteindelijke doel van de sanering is om de verspreiding van de verontreiniging in het grondwater een halt toe te roepen.

Uitdaging

Op deze industriële locatie was als gevolg van jarenlange bedrijfsvoering een zeer omvangrijke verontreiniging ontstaan. De verontreiniging betrof een mix van (gechloreerde) koolwaterstoffen, inclusief puur product. Aan WeGroSan/HMVT de uitdaging om per maand zoveel als mogelijk van het product en verontreinigd grondwater te verwijderen en vrijkomende lucht- en waterstromen te zuiveren alvorens te lozen. Dit via een systeem van tientallen ondergrondse Meer Fasen Extractiefilters die verspreid over het terrein zijn aangelegd. WeGroSan/HMVT heeft deze dienst uitgevoerd van 2007 t/m 2010 voor een vast bedrag per maand, gekoppeld aan een minimale ‘up-time’ van haar installaties.

Oplossing

De onttrekking- en zuiveringsinstallaties bedroegen de volgende:

 • Installatie van 53 RVS Multi Fasen Extractie filters en ondergronds leidingwerk.
  Gefaseerde aanleg om bedrijfsvoering niet te hinderen. Kritische werkzaamheden zijn in het weekend uitgevoerd.
 • Waterzuivering:
  – Multi Fasen Extractie unit met een capaciteit van 1.600 m³/uur bij ca. 130 mbar absoluut
  – Capaciteit van 6 m³/uur
  – Olie/waterafscheiding
  – Ontijzering incl. zuurdosering
  – Beluchting met behulp van striptoren
  – Actief kool filtratie
 • Luchtzuivering:
  – Twee parallel geschakelde Katalytische Oxidatie units à 1.000 m³/uur incl. scrubber.
 • Dit alles ingebouwd in een op maat gemaakte loods.
 • Conform ATEX regulering.

Resultaten

WeGroSan/HMVT heeft dit systeem meerdere jaren succesvol bedreven en vele duizenden kilo’s aan verontreiniging per maand onttrokken en verwerkt.

Uitdaging

On a former chemical plant, soil, soil vapour and groundwater are heavily polluted with mineral oils and chlorinated hydrocarbons. Now the activities are stopped, the above ground infrastructures are removed. Since the site is near to a residential area and the chlorinated solvents flow slowly towards the Seine Delta, remedial action is been taken.

Oplossing

On the site there is a mineral oil spot present which is been removed by classical excavation. In total 1.200 m³ of polluted soils are been treated on-site in biopiles.
The main pollution on the site is formed by the chlorinated hydrocarbons. It is been decided that the unsaturated zone will be remediated by Soil Vapour Extraction (SVE). The depth of the unsaturated zone is 4-5 m-bs.

The SVE system contains ca. 135 Soil Vapour Extraction Wells to remediate three source zones contaminated with the chlorinated solvents. These Wells are via piping connected to a central located SVE system. The SVE system contains of manifolds with ca. 40 connections, automated valves and two SVE systems with each a capacity of approx. 250 Nm³/hr.

The photo below shows the central SVE systems, including soil vapor treatment (activated carbon).
The SVE system is started at the beginning of May 2014.

The systems operates completely autonomous via a PLC system and telemetric access. The picture below shows the construction of the SVE manifolds in the central SVE unit.

Resultaten

Since the start of the SVE we extract at a constant rate approx. 20 kg of chlorinated solvents per day.

Uitdaging

Op een meer dan 85 jaar in bedrijf zijnde raffinaderij in Noord Normandië, Frankrijk, hebben zich in de jaren 90 op het terrein enkele calamiteiten voorgedaan waardoor meer dan 15.000m3 puur product in de bodem terecht is gekomen. Door de ontstane ecologische en humane risico’s zijn tussen 1990 en 2008 in-situ saneringsmethodes toegepast om de bulk (circa 12.000m3) te verwijderen. Tussen 2008 en 2009 is tijdens een tweede fase 1.600m3 verwijderd. Desondanks bleef uitdamping naar de atmosfeer een groot risico. Hierdoor is in 2009 een grootschalige in-situ sanering door HMVT gestart om de aanwezige minerale olie en koolwaterstoffen te saneren. Bij aanvang bedroeg het verontreinigd gebied 22 ha met op sommige locaties een dikte van meer dan 2 meter!

Oplossing

HMVT heeft op drie deelterreinen een netwerk van bodemluchtextractie, multi-fasen-extractie (MFE) en skimmingfilters geplaatst om bodemlucht, puur product en verontreinigd grondwater te onttrekken van de bodem. Gezien de vluchtigheid van het product is de gehele installatie ATEX uitgevoerd. Het onttrokken water en product is van elkaar gescheiden d.m.v. twee grote olie/water afscheiders. De olie is vervolgens in een 120m3 opvangtank opgevangen welke periodiek geleegd werd. Het water is behandeld d.m.v. een combinatie aan technieken (zakkenfilter, zandfilter & coalescentie) en drie striptorens. Verontreinigde dampen zijn behandeld m.b.v. een katox (1.500 m3/uur). Rest water werd geloosd op de rivier. Tijdens de sanering had HMVT een hydraulische beheersmaatregel in werking met een debiet van 500m3/uur.

Resultaten

Van 2009 t/m 2013 is in totaal meer dan 2.500 m3 product verwijderd en verwerkt. Skimming bleek op deze locatie veruit de effectiefste onttrekkingswijze: op sommige dagen werd meer dan 4.000 liter product onttrokken. Het onttrokken product hebben we tevens af kunnen laten nemen met een prijs per liter. Een win-win situatie.