Waterzuivering voor PFAS bodemsanering in Amsterdam

Home> Water> projecten> Waterzuivering voor PFAS bodemsanering in Amsterdam

Uitdaging
PFAS is een zeer uitgebreide stofgroep welke onder andere PFOS en PFOA omvat. Het zijn stoffen die snel kunnen verspreiden in het milieu. Bodem en grondwater raken zo snel verontreinigd. Bovendien kunnen de PFAS door wisselende omstandigheden in de bodem van samenstelling veranderen. Door de specifieke eigenschappen van de PFAS zijn deze moeilijk te saneren. Bij een locatie in Amsterdam moest als onderdeel van de herontwikkeling ook een bodemsanering worden uitgevoerd. Hierbij werden ook enkele hotspots met PFAS in de bodem gesaneerd. Voor de zuivering van het water op de locatie golden scherpe sanering- en lozingsnormen. Lozen van gezuiverd water kon alleen in gehalten totaal PFAS beneden de 1 µg/l.

Oplossing
Wij hebben een innovatieve techniek voorgesteld voor de zuivering van het grondwater. Om de mogelijkheden van de techniek te bepalen is eerst een pilot uitgevoerd. Hierbij is in detail de samenstelling van de PFAS onderzocht omdat deze sterk van invloed kan zijn op een zuivering. Tevens is natuurlijk bepaald of de techniek in staat is om het noodzakelijke zuiveringsrendement te realiseren (circa 90- 95%). Maar tijdens de pilot is ook is bepaald hoe het ontwerp van de techniek voor de locatie er uit zou kunnen zien. De pilot is succesvol verlopen. De PFAS bleek te bestaan uit circa 85% PFOS. Gehalten PFAS van circa 100 µg/l konden worden teruggebracht tot circa 1 µg/l. In combinatie met een na zuivering met een zeer beperkte hoeveelheid actief kool kon zo worden voldaan aan de lozingseis.

De techniek is in hoofdlijnen gebaseerd op het toevoegen van een specifiek ontwikkeld middel om flocculatie van de PFAS in het water te bewerkstelligen. Het middel betreft een plantaardige verbinding welke onschadelijk is voor het milieu. Door de toediening en menging ontstaan ‘microflocs’ welke vervolgens door middel van microfiltratie uit het water worden verwijderd. De PFAS worden zo in vaste vorm verzameld. De hoeveelheid restafval welke PFAS bevat is zeer beperkt. Afhankelijk van de precieze samenstelling van de PFAS, wordt per 1.000 m3 gereinigd water circa 10-20 kg PFAS houdend afval gegenereerd. Het grote voordeel van de techniek berust op een aantal facetten. De voorspelbaarheid van de werking van de techniek en de kosten zijn in een ontwerp stadium van een project duidelijk. Ook de hoeveelheid PFAS restafval is zeer beperkt ten opzichte van andere technieken. Dit alles leidt tot minder projectrisico’s en een aanzienlijk lager kostenniveau voor het reinigen van PFAS belast water.

Resultaten
De grondwaterzuivering op de locatie heeft de lozingsnormen gehaald. Het voor de sanering en de noodzakelijke grondwaterstandsverlaging onttrokken grondwater is gezuiverd. De inzet van de techniek heeft op het project geleid tot een sterke reductie van de kosten voor de grondwaterzuivering. Tijdens de zuivering van het grondwater zijn tevens ervaringen opgedaan welke de inzet van de techniek in de toekomst nog beter voorspelbaar maken. Zo is het van groot belang om de om zwevende delen in de waterstroom voorafgaand aan de zuivering zoveel mogelijk te verwijderen. Ook is gebleken dat de samenstelling van de PFAS in het onttrokken grondwater tijdens de sanering kan veranderen. Waarschijnlijk terug te voeren op de saneringshandelingen in de bodem.