Dampemissie onderzoek in Helmond

Home> Lucht> projecten> Dampemissie onderzoek in Helmond

Een bedrijf in Helmond regenereert door middel van destillatie afvalstoffen en oplosmiddelen voor een grote verscheidenheid aan (petro)chemische, industriƫle klanten. Geregenereerde oplosmiddelen worden opnieuw gebruikt.

Uitdaging
Met het oog op een toekomstige uitbreiding van de regeneratieplant is een upgrade van de damp-verwerkingsinstallatie noodzakelijk om aan de emissierichtlijnen te blijven voldoen. De huidige behandelinstallatie functioneert op haar grenzen en vormt daarmee een belemmering voor toekomstige uitbreiding van de business.

Oplossing
HMVT is gevraagd een afweging te maken van beschikbare dampverwerkingssystemen en te adviseren in een uiteindelijke oplossing. Dit enerzijds op basis van beschikbare emissiegegevens, emissie-eisen en productieprocessen en anderzijds op basis van nader onderzoek op locatie naar de aard en omvang van de dampenstromen alsmede de frequentie waarmee deze vrijkomen bij de verschillende destillatieprocessen van deze klant.

Voor het onderzoek op locatie naar precieze aard, omvang en frequentie van vrijkomende dampen heeft HMVT gedurende meerdere weken emissiemetingen op locatie verricht met behulp van haar mobiele FID-apparatuur. Daarnaast zijn dampmonsters ter analyse in het laboratorium genomen en geanalyseerd.

Resultaat
Het emissie-onderzoek heeft geresulteerd in een duidelijk beeld van de dampen die bij de bedrijfsvoering vrijkomen. Op basis hiervan is in nauwe samenspraak met Remat een conceptuele dampverwerkingsstrategie ontwikkeld voor zuivering van de dampen in de toekomst. Deze zuiveringsstrategie zal achtereenvolgens bestaan uit 1) het afvlakken van de pieken in de damp, 2) het concentreren van de dampen en 3) het reinigen van de dampen. De eerstvolgende stap is het in de praktijk testen van deze oplossingen (pilotproeven).