Constructed wetland in Amersfoort en Doorn

Home> Water> projecten> Constructed wetland in Amersfoort en Doorn

Uitdaging
Bij veel bodemsaneringen is er een noodzaak tot de langdurige inzet van installaties voor de zuivering van het opgepompte grondwater. Dit kan resulteren in significante kosten. Vaak wordt dan ook besloten tot het monitoren van de verontreinigingen in het grondwater. Deze aanpak lost het werkelijke probleem niet op en kan leiden tot onverwachte risico’s. Met de ontwikkeling en inzet van constructed wetlands is een stap gemaakt naar een volledige biologische methode voor grondwaterzuivering welke gepaard gaat met zeer lage kosten.

Oplossing
Een constructed wetland is een aanpak die is afgeleid van processen welke in de natuur zichtbaar zijn in laaggelegen kust- en moerasgebieden. In deze gebieden zijn op korte afstand van elkaar sterk wisselende omstandigheden aanwezig in het bodemcomplex. Hierdoor is sprake van een grote variatie in omzettingsprocessen. Dit principe is gebruikt voor een constructed wetland. In een constructed wetland wordt een verontreinigde waterstroom blootgesteld aan verschillende biologische processen waardoor de verontreinigingen worden afgebroken. Voor een constructed wetland zijn gegevens over het type verontreiniging en het te behandelen debiet cruciaal voor het ontwerp. Deze informatie bepalen de noodzakelijke compartimenten voor de afbraak en de omvang van het constructed wetland.

Voor een locatie in Amersfoort is een constructed wetland ontworpen en geïmplementeerd voor de behandeling van een waterstroom belast met tetrachlooretheen. In het wetland wordt de waterstroom achtereenvolgens aan anaerobe en aerobe omstandigheden blootgesteld. De begroeiing in het wetland zorgt voor een permanente afgifte van DOC aan het water. Het influentgehalte bedraagt circa 2.000 µg/l. Het effluent uit het constructed wetland ligt beneden de lozingsnorm 30 µg/l. De energie voor het oppompen van het grondewater wordt geleverd door een kleine windmolen op de locatie. In Doorn is een constructed wetland aangebracht in de slotgracht om Huis Doorn. Het constructed wetland bestaat uit twee delen: een anaeroob filter om het met tetrachlooretheen belaste grondwater om te zetten naar vinylchloride. Vervolgens wordt het water in de slotgracht geleid waar de aerobe condities zorgen voor de omzetting van vinylchloride.

Resultaten
De toepassing van een constructed wetland in Amersfoort realiseert voldoende zuivering van het grondwater. Er is sprake van seizoenseffecten op het wetland, deze zijn echter niet van invloed geweest op het bereiken van de lozingsnorm of het te realiseren debiet. Vervluchtiging van verontreinigingen boven het wetland is niet meetbaar. De onderhoudskosten van het wetland zijn zeer laag. Voor de locatie Doorn is het mogelijk gebleken een constructed wetland te realiseren in een zeer gevoelig parklandschap. De toepassing van constructed wetlands op de locaties in Amersfoort en Doorn heeft geleid tot veel ervaringen maar ook ideeën over verdere mogelijkheden. Zo is het voor vrijwel elke locatie mogelijk het constructed wetland energie neutraal te maken met behulp van zon- of windenergie. Ook kan het water uit het wetland, dat rijk is aan dechlorerende bacteriën, terug worden geleid in de bodem. Zo kan ook de biologische afbraak in de bodem worden gestimuleerd.