PFAS verontreiniging in grond aangepakt met thermische technieken

Perfluoralkylstoffen, ook wel PFAS genoemd, zijn een stofgroep waar steeds meer aandacht voor komt als het gaat om de milieuschade die deze stoffen aanrichten. Dit type stoffen zijn zeer persistent, zeer toxisch en veroorzaken soms forse grond- en grondwaterverontreinigingen. Daarnaast komen de PFAS verontreinigingen voor in vele industriële blussystemen en afvalwaterstromen. 

Zoals ondertussen wel bekend kennen we in Nederland op veel locaties verhoogde, diffuse ‘achtergrond’ concentraties in de bovenste bodemlaag. Naast deze diffuse achtergrondconcentraties zijn er ook nog vele honderden ‘hotspots’, bronlocaties verontreinigd met PFAS. Vaak zijn deze te vinden op plekken waar in het verleden is gewerkt met PFAS-houdend bluswater, productielocaties of locaties waar PFAS-houdend afval is verwerkt. 

Tot op heden zijn er geen goede oplossingen om grond die sterk verontreinigd is met PFAS schoon te maken of te storten. Veel verontreinigde locaties zijn ook nog niet in beeld. Kortom, een groeiend probleem. 

Als het gaat om PFAS grondreiniging wordt vaak gekeken naar extractief wassen van de grond. Het resultaat is dan een schone zandfractie en een sterk met PFAS verontreinigde slib/kleifractie. Daarnaast resteert een met PFAS verontreinigd waswater. Kortom, niet een ideale methode, vooral ook niet voor de kleiige Nederlandse bodems. 

Onze thermische saneringspartner TRS Group uit de Verenigde Staten heeft een alternatieve reinigingstechniek gevonden voor PFAS verontreinigde grond. Door de grond in- of ex-situ tot ca. 400oC te verwarmen kunnen de PFAS stoffen uit de grond verdampt worden. De PFAS dampen worden vervolgens in een gaswasser afgevangen en verder behandeld. Bench-scale en pilotproef resultaten laten reinigingsrendementen van meer dan 99% zien. In de volgende presentatie wordt de technologie nader toegelicht. 

 

Wilt u meer weten over deze technologie en of dit concept ook een oplossing voor uw situatie kan zijn? Neem dan contact op met onze collega’s Jack van Rossum of Marco van den Brand via (+31) 318 624 624 of info@hmvt.nl.