HMVT projecten

Resultaten 1 - 10 van de 21
HMVTRS implemented an electrical resistance heating (ERH) guaranteed remediation to remove chlorinated and non chlorinated solvents in the groundwater at an abandoned chemical storage & distribution facility in Brussels, Belgium. The site was very heavily polluted with a mix of chlorinated solvents, alcohols and (volatile) hydrocarbons. The chlorinated solvents present were tetrachloroethylene (PCE), trichloroethylene (TCE), cis 1,2-dichloroethylene (CIS) Vinyl Chloride (VC) and dichloromethane (DCM). At the site non-aqueous phase liquid (DNAPL) was present. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 26 Februari 2016
Op een meer dan 85 jaar in bedrijf zijnde raffinaderij in Noord Normandië, Frankrijk, hebben zich in de jaren 90 op het terrein enkele calamiteiten voorgedaan waardoor meer dan 15.000m3 puur product in de bodem terecht is gekomen. Door de ontstane ecologische en humane risico's zijn tussen 1990 en 2008 in-situ saneringsmethodes toegepast om de bulk (circa 12.000m3) te verwijderen. Tussen 2008 en 2009 is tijdens een tweede fase 1.600m3 verwijderd. Desondanks bleef uitdamping naar de atmosfeer een groot risico. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 1 December 2015
Begin 2013 is HMVT gestart aan een grootschalige NAFTA sanering bij een onbemand pompstation van PPS in Soerendonk. De decennia oude verontreiniging heeft zich in de jaren verspreid over een oppervlakte van meerdere hectares tot een diepte van 20 m-mv. Simultaan aan de ontgravingfase werd het gehele pompstation gerenoveerd wat resulteerde in logistieke en planningtechnische uitdagingen. Met de aanwezige EX-zones en het blootleggen van de Naftaleiding (zie foto) t.b.v. het uitgraven van de kern, was veilig werken prioriteit nummer één. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 1 December 2015
Pijpleidingen binnen de petrochemische industrie hebben regelmatig onderhoud nodig. Hierbij gaat de pijplijn uit bedrijf, wordt deze leeg- en schoongemaakt. Tijdens dit leeg- en schoonmaken komen dampen vrij met hoge concentraties aan vluchtige koolwaterstoffen. Deze dampen kunnen niet zomaar in de atmosfeer geloosd worden. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 23 November 2015
On a former chemical plant, soil, soil vapour and groundwater are heavily polluted with mineral oils and chlorinated hydrocarbons. Now the activities are stopped, the above ground infrastructures are removed. Since the site is near to a residential area and the chlorinated solvents flow slowly towards the Seine Delta, remedial action is been taken. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 14 Augustus 2014
Door de voormalige bedrijfsactiviteiten is het grond- en grondwater van een oude industrielocatie op korte afstand van het centrum van Ede verontreinigd geraakt met voornamelijk zink en pentachloorfenolen. In verband met de voorgenomen herontwikkeling van het terrein wordt grond en grondwater gesaneerd. HMVT heeft opdracht gekregen deze grootschalige verontreiniging te saneren. In verband met de omvang en het hoge onttrekkingsdebiet is een uitgebreide waterzuivering noodzakelijk. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 April 2014
Omvangrijke drijflaag nafta & diesel (2,3 ha > 1.000 m³ drijflaag en lokaal dikker dan 1 m) en grondwaterverontreiniging van vluchtige (aromatische) koolwaterstoffen. Dit grondwater wordt onttrokken en gezuiverd voordat het op het oppervlakte water wordt geloosd. Vanwege de omvang van de verontreiniging diende een uitgebreide waterzuivering te worden ontworpen en gebouwd worden. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 April 2014
Op deze industriële locatie was als gevolg van jarenlange bedrijfsvoering een zeer omvangrijke verontreiniging ontstaan. De verontreiniging betrof een mix van (gechloreerde) koolwaterstoffen, inclusief puur product. Aan WeGroSan/HMVT de uitdaging om per maand zoveel als mogelijk van het product en verontreinigd grondwater te verwijderen en vrijkomende lucht- en waterstromen te zuiveren alvorens te lozen. Dit via een systeem van tientallen ondergrondse Meer Fasen Extractiefilters die verspreid over het terrein zijn aangelegd. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 Februari 2013
Nabij het centrum van Zwolle bevindt zich een VOCl verontreiniging. Deze verontreiniging wordt door het verderop gelegen drinkwaterwingebied aangetrokken. Dit is een onwenselijke situatie, omdat met name het lichte VC moeilijker te zuiveren is in de gangbare zuiveringsstappen van klassieke drinkwaterwinningen. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 1 Februari 2013
In het kader van het nieuw in te voeren DIFTAR-systeem dienen diverse regionale "vuilstorten" te worden gemoderniseerd tot moderne afval brengstations. De nieuwe containerparken zijn een effcientere manier om afval al bij inzameling duurzaam te scheiden.Verscheidene stations dienen tijdens de verbouwingen operationeel te blijven. Zowel voor de gebruikers, de klanten als de afhaaldiensten vereist dit extra afstemming en inpassing van de werkzaamheden. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 10 December 2012