Petrochemical Pipeline Services Soerendonk

Uitdaging:

Begin 2013 is HMVT gestart aan een grootschalige NAFTA sanering bij een onbemand pompstation van PPS in Soerendonk. De decennia oude verontreiniging heeft zich in de jaren verspreid over een oppervlakte van meerdere hectares tot een diepte van 20 m-mv. Simultaan aan de ontgravingfase werd het gehele pompstation gerenoveerd wat resulteerde in logistieke en planningtechnische uitdagingen. Met de aanwezige EX-zones en het blootleggen van de Naftaleiding (zie foto) t.b.v. het uitgraven van de kern, was veilig werken prioriteit nummer één. Aansluitend hebben we een intensief in-situ filter- en leidingnetwerk geplaatst, bestaande uit 80 perslucht injectiefilters, 10 bodemlucht extractiefilters en 10 nutriënten filters zowel op het pompstationterrein als het aangrenzende weiland.

Oplossing: 

Door in eerste instantie de bulk aan verontreiniging te ontgraven hebben wij de verspreiding richting het grondwater kunnen stopzetten. De in het grondwater opgelost minerale olie en alifatische koolwaterstoffen hebben we via een intensief netwerk aan persluchtinjectie filters actief met zuurstof behandeld. Dit heeft zowel een stimulerende werking op de reeds aanwezige aerobe natuurlijke afbraak van de verontreiniging als een strippend effect, waarbij vluchtige componenten uit het water gestript worden en in de dampfase belanden. Verontreinigde dampen werden vervolgens door een netwerk aan bodemluchtextractie filters afgevangen en gezuiverd middels actief koolfiltratie.

Resultaten: 

Met het ontgraven van de kern op het pompstationterrein hebben we 99% van de aanwezige vracht aan verontreiniging kunnen verwijderen. De overige 1 procent is binnen een half jaar actief in-situ sanering verwijderd met behulp van persluchtinjectie, bodemlucht extractie en nutriënten toediening.

Op het naastgelegen weiland waar enkel persluchtinjectie filters geplaatst zijn, is middels een intermitterend regiem de bodem voorzien van zuurstof. Binnen een half jaar na de start van de sanering is voor 95% van het terrein de doelstelling (< interventiewaarde) behaald. Binnen dezelfde tijdsbestek zijn de doelstellingen (50% vrachtreductie inclusief een dalende trend) onder een slechtdoorlatende kleilaag op 14 m-mv behaald.

Deel deze inhoud op