Hoensbroek: Saneren met hete lucht injectie

6 februari 2017

In opdracht van Bosatex is HMVT in Hoensbroek gestart met de sanering van de bodem ter plaatse van een voormalige wasserij. HMVT heeft hiervoor een aanpak uitgewerkt met behulp van hete luchtinjectie, een voor Nederland vernieuwend concept in de bodemsanering.

In de Bosatex nieuwsbrief van december 2016 is uitgebreid stilgestaan bij dit project. Lees verder voor het volledige artikel!

Historie
De wasserij Uniforma is vanaf ca. 1958 tot medio 2016 operationeel geweest. De wasserij hield zich bezig met het reinigen en desinfecteren van textiel door middel van de oplosmiddel tetrachlooretheen (per) en trichlooretheen (tri). Aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw bevond zich de winkel. De ruimte boven de winkel is in gebruik als woning. Op het achterterrein bevonden zich enkele bedrijfsgebouwen waar diverse reinigingsmachines waren opgesteld.

Aanleiding sanering
De aanleiding tot de sanering in Hoensbroek is dat de verontreiniging op deze locatie bepaalde verspreidingsrisico's met zich meebrengt. In verband met de beëindiging van het bedrijf, worden enkele bedrijfsgebouwen gesloopt. Aard verontreiniging De verontreiniging bestaat voornamelijk uit VOCl (met name reinigingsmiddel perchlooretheen) hoofdzakelijk in het grondwater; de grond zelf is plaatselijk sterk verontreinigd met onder andere VOCL.

Omvang
Op de locatie bevindt de bron (ook wel de kern genoemd) zich ter plaatse van een rioolput op het achterterrein. De grondverontreiniging is tevens op het voorterrein (parkeerplaats) aanwezig als gevolg van een defecte riolering. Daarnaast heeft de grondverontreiniging zich verspreidt naar de twee aangrenzende percelen. In totaal is er naar schatting over een oppervlakte van 600 m² een grondverontreiniging aanwezig en de totale omvang wordt ingeschat op circa 700 m³. Het grondwater is vanaf een diepte van 15 m-mv tot 25 m-mv verontreinigd en heeft zich verspreid tot een grote grondwaterverontreiniging (> 6.000 m³) tot over de grens van de gemeente Brunssum. Per jaar neemt de sterke verontreiniging met > 1.000 m³ per jaar toe.

Stand van zaken
Voor de sanering van de verontreiniging is een saneringsplan opgesteld. Dit plan bestaat uit drie uit te voeren saneringstechnieken:

1. Een zeer effectieve en snelle methode door het ontgraven van de grondontgraving tot minimaal 2 m-mv om er voor te zorgen dat de bovengrond voldoet aan de saneringsdoelstelling. Tevens wordt hierdoor direct de kans op  blootstelling 9 9 direct weggenomen als gevolg van het toepassen van een "schone leeflaag".

2. Door een meest robuuste thermische aanpak van de onverzadigde zone van 2 tot 15 m-mv door het injecteren van hete lucht. Hierbij wordt de bodem zover opgewarmd dat de vluchtige en semi-vluchtige verontreinigingen uit de bodem overgaan in damp. Deze dampen worden afgezogen met een bodemluchtextractie en bovengronds behandeld in een zuivering. Door deze (snel werkende) in-situ saneringstechnieken wordt het gehele bodempakket compleet gesaneerd met warmte waarbij tot in de allerkleinste en allerlaatste bodemporie de verontreiniging effectief wordt verwijderd.

3. Een thermische aanpak van de verzadigde zone van 15 tot circa 21 m-mv door middel van In Situ Chemische Oxidatie (ISCO). Hierbij worden sterk oxiderende stoffen in de bodem gebracht die de verontreiniging direct en volledig chemisch afbreken

Bijzonderheden
Na het uitvoeren van binnenluchtmetingen en een drinkwateronderzoek op het bronperceel en de twee aaneengesloten percelen, is gebleken dat de bodemverontreiniging niet geleidt heeft tot risico's voor de volksgezondheid. Nadat de ontwerpbeschikking van het bevoegd gezag is ontvangen, is er voor alle belanghebbenden en omwonenden een presentatie-/informatieavond georganiseerd.

Voordat de bodemsanering in uitvoering gaat, worden er diverse bedrijfsgebouwen gesloopt. Uit een inventarisatie is gebleken dat er sprake is van asbesthoudend materiaal in de gebouwen die onder asbestcondities verwijderd zullen worden. Voor het efficiënt uitvoeren van de sloop- en bodemsaneringswerkzaamheden en gezien de beperkte werkruimte en toegang tot het achterterrein, is een overeenkomst gesloten met de eigenaar van een aangrenzend braakliggend terrein. Dit terrein zal tijdelijk gehuurd worden voor opslag, aan- en afvoer van materialen en grond.

De verwachting is dat medio januari 2017 begonnen wordt met de sloop en aansluitend. Aansluitend zal begonnen worden met het verwijderen van de verontreinigde grond en het aanbrengen en in gebruik nemen van het in-situ-saneringssysteem. De sloop en sanering zal gelijktijdig worden uitgevoerd met de (in opdracht van de gemeente Heerlen) rioolreconstructie in de openbare weg Akerstraat Noord aan de voorzijde van het bronperceel.

Deel deze inhoud op